Penzije i druga prava iz PIO
Ukupan iznos(€): 409.910.533,05  Učešće u ukupnom budžetu: 11.66 %

Materijalno obezbjeđenje porodice, dječiji dodaci, porodiljska odsustva i drugo
Ukupan iznos(€): 50.083.000,00  Učešće u ukupnom budžetu: 1.42 %

Naknade nezaposlenima
Ukupan iznos(€): 20.864.615,36  Učešće u ukupnom budžetu: 0.59 %

Socijalna zaštita - neklasifikovano na drugom mjestu
Ukupan iznos(€): 12.773.781,88  Učešće u ukupnom budžetu: 0.36 %

Socijalno ugrožena lica - neklasifikovana na drugom mjestu
Ukupan iznos(€): 1.145.018,64  Učešće u ukupnom budžetu: 0.03 %